آزمون درس برنامه سازی پیشرفته نیمسال اول ۹۴-۹۵

عنوان درس:برنامه سازی پیشرفته تعداد سوالات:۲۵ زمان آزمون:۶۰ دقیقه رشته ی تحصیلی/کد درس:مهندسی کامپیوتر ۱۳۲۲۰۰۳  

ادامه

سورس کد شمارش تعداد یک حرف خاص در متن طولانی

برنامه ای بنویسید که یک حرف و یک متن را از ورودی بگیرد و تعداد تکرار آن حرف را در

ادامه

سورس کد شمارش تعداد کلمات،ارقام و کاراکترهای یک جمله

برنامه ای بنویسید که جمله ای را از ورودی بگیرد و تعداد کلمات،ارقام و کاراکترهای آن را چاپ کند.  

ادامه