سورس کد محاسبه ی محیط و مساحت مستطیل

برنامه ای بنویسید که طول و عرض مستطیل را از ورودی بگیرد و محیط و مساحت آن را در خروجی چاپ کند.
ادامه خواندن سورس کد محاسبه ی محیط و مساحت مستطیل

سورس کد تشخیص ماکزیمم و مینیمم دو عدد

برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته و ماکزیمم و مینیمم را در خروجی چاپ کند. ادامه خواندن سورس کد تشخیص ماکزیمم و مینیمم دو عدد

سورس کد تشخیص عدد زوج و فرد

برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی گرفته و مشخص کند که عدد وارد شده زوج است یا فرد.
ادامه خواندن سورس کد تشخیص عدد زوج و فرد

سورس کد جمع دو عدد

برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی بگیرد و مجموع آنها را در خروجی چاپ کند.
ادامه خواندن سورس کد جمع دو عدد