نحوه ی استفاده از ارجاع ها در سی پلاس پلاس

یک ارجاع یک اسم مستعار یا واژه ی مترادف برای متغییر دیگر است.

 

ادامه خواندن نحوه ی استفاده از ارجاع ها در سی پلاس پلاس

سورس کد چاپ آدرس متغییر

برنامه ای بنویسید که مقدار و آدرس یک متغییر را در خروجی چاپ کند.

 

ادامه خواندن سورس کد چاپ آدرس متغییر

سورس کد مرتب سازی حبابی آرایه با استفاده از اشاره گر

برنامه ای بنویسید که آرایه ای را از ورودی بگیرد و با استفاده از اشاره گر و به روش مرتب سازی حبابی،آن را مرتب کرده در خروجی چاپ کند.

 

ادامه خواندن سورس کد مرتب سازی حبابی آرایه با استفاده از اشاره گر

سورس کد تجزیه ی عدد به حاصل جمع اعداد اولش

برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی بگیرد و آن را به حاصل جمع اعداد اولش تجزیه کند.

 

ادامه خواندن سورس کد تجزیه ی عدد به حاصل جمع اعداد اولش

سورس کد حذف یک عنصر از آرایه

برنامه ای بنویسید که یک آرایه و یک کلید را از ورودی بگیرد و در صورت وجود عنصر مساوی با کلید را از داخل آرایه حذف کند.

 

ادامه خواندن سورس کد حذف یک عنصر از آرایه

سورس کد چرخش ۹۰ درجه ای عناصر آرایه ی مربعی

برنامه ای بنویسید که عناصر یک آرایه ی مربعی را ۹۰ درجه به چپ(عکس عقربه های ساعت) بچرخاند و نتیجه را در خروجی چاپ کند.

 

ادامه خواندن سورس کد چرخش ۹۰ درجه ای عناصر آرایه ی مربعی

سورس کد چاپ الگوی شکلی ۲

برنامه ای بنویسید که شکل زیر را در خروجی چاپ کند.

*
***
*****
*******
.
.
.

ادامه خواندن سورس کد چاپ الگوی شکلی ۲